MENU

Komplexní
cyklus projektu

Je pro nás samozřejmostí, že s našimi klienty máme dlouhodobý vztah a jsme jim spolehlivými partnery ve všech fázích životního cyklu projektu.

Máte zájem o konzultaci?

Analýza

Důkladná analýza potřeb klienta je základem úspěšného projektu. Výstupem je vedle přehledu potřeb a požadavků také představa o pracnosti a časovém rámci realizace. Součástí analýzy je i volba vhodné technologie s ohledem na prostředí zákazníka, v případě zakázkového vývoje volba vhodných vývojových nástrojů, návrh designu a UX budoucího řešení.

Akceptace

Akceptací se analýza po zapracování případných připomínek klienta stává oboustranně odsouhlaseným východiskem pro další práci na projektu.

Vývoj

Vývoj, který realizují týmy zkušených programátorů, dokážeme vedle klasických vývojových metod realizovat i postupy agilního vývoje (iterativní přístup, „scrum“). Tento přístup zajišťuje rychlé dodání prvních hmatatelných výstupů, vyšší míru interakce klienta s vývojovým týmem a větší možnost v průběhu projektu iterativně ovlivňovat a modifikovat výslednou podobu dle dynamicky se měnícího prostředí a potřeb klienta.

Testování

Testování výstupů v průběhu celého projektu je samozřejmou a nedílnou součástí, zaměřuje se na zajištění kvality kódu, funkčnosti a výkonnostních parametrů řešení. V případě potřeby spolupracujeme s klientem při testování v jeho prostředí; využíváme automatizované testovací nástroje v kombinaci s týmem zkušených testerů.

Implementace

Implementace v prostředí klienta nebo poskytování jeho služeb formou vzdáleného přístupu na námi zajištěných a garantovaných prostředcích, ke kterým poskytujeme profesionální dohled a údržbu v rozsahu, jaký povaha systému vyžaduje, včetně režimu 24x7.

Podpora a rozvoj

Podpora systému a jeho uživatelů dle definovaných parametrů (SLA) jde ruku v ruce s realizací změnových a rozvojových požadavků, které přirozeně vznikají vývojem prostředí a potřeb zákazníka či v důsledku legislativních změn.

Dokumentace

Součástí dodávky (implementace) systémů jsou tyto typy dokumentací:

uživatelská
provozní
administrátorská

Certifikace

Jsme certifikováni v oblasti řízení kvality, bezpečnosti informací (ISO 9000 a 27000) a šetrného přístupu k životnímu prostředí (ISO 14000).

Více o certifikaci

Bezpečnost

Bezpečnost informačního systému, jeho funkcí a zpracovávaných dat vůči záměrnému či nechtěnému narušení, neoprávněnému přístupu, zneužití funkcí či manipulací dat a stejně tak odolnost proti selhání některé technologické komponenty, jsou pro nás samozřejmostí.

Reference

Ministerstvo práce
a sociálních věcí

10 000 000+

10 mil. údajů o klientech MPSV ČR spravují naše systémy

40 000 000 000+

40 mld. Kč vyplácejí naše systémy na sociálních dávkách

10 000+

Přes 10 000 uživatelů
systému

OKcentrum

OKcentrum je komplexní modulární systém, jehož prostřednictvím je řešena pomoc osobám ve společensky uznaných sociálních situacích zahrnující oblast státní sociální podpory, osoby se zdravotním postižením, sociálně právní ochranu dětí, vymáhání výživného a moduly týkající se náhradní rodinné péče či insolvence.

Systém umožňuje kontakt s klienty, rozhodování o dávkách státní sociální podpory (evidence a kontrolu stavu žádostí, řešení přeplatků, doplatků, pohledávek atd.), evidenci a správu exekucí, monitoring a registr zúčastněných společností. Vývoj tohoto informačního systému byl zahájen na přelomu let 2009 a 2010 a nahrazuje IS OKdávky, který jsme vyvinuli, úspěšně implementovali a provozovali od roku 1995.

V průběhu realizace IS OKcentrum byla migrována data ze 77 lokálních databází do jedné centralizované. Aktuálně systém obsahuje 31 modulů, přes 10 000 uživatelských účtů a pokrývá řešení od evidence žádosti přes proces jejího posouzení a rozhodnutí až po vygenerování dokumentů a platebních předpisů pro komunikaci s účetními systémy. OKcentrum je napojen na základní registr adres RUIAN. Uživateli systému jsou ÚP ČR, krajské úřady, MPSV a Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

OKpráce

Aplikační programové vybavení OKpráce tvoří základní část informačního systému služeb zaměstnanosti MPSV, budovaného již od roku 1996. Mezi základní funkcionality systému patří zprostředkování zaměstnání (poradenství, evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání, rozhodování o podpoře v nezaměstnanosti a rekvalifikaci, výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, příprava správních rozhodnutí, tisky výplatních listin, vydávání potvrzení, zprostředkování zaměstnání občanům evropské unie, evidence volných pracovních míst, vyhledávání vhodných pracovních míst uchazečům), zaměstnávání OZP a zaměstnanců ze zahraničí.

Systém byl vyvinut tak, aby pokryl požadavky vyplývající z Aktivní politiky zaměstnanosti. Je využíván Sekcí pro řízení zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV ČR, Generálním ředitelstvím úřadu práce a více než 250 krajskými pobočkami a kontaktními pracovišti ÚP, v souhrnu čítající více než 5 500 uživatelských účtů.

OKnouze

Aplikační programové vybavení OKnouze řeší problematiku výplaty dávek v hmotné nouzi a příspěvků na péči, mezi jehož hlavní funkcionality patří rozhodování o dávkách pomoci v hmotné nouzi, automatické měsíční vyhodnocování nároků a provázanost s jinými IS, např. registrem poskytovatelů sociálních služeb, podporou dotačního řízení poskytovatelů a výkaznictví, podporou dotačního řízení neziskových organizací, standardizovaným záznamem sociálního pracovníka a podporou dotačního řízení seniorských a pro-seniorských organizací.

Realizace systému byla zahájena v roce 2006 a využívají jej zaměstnanci Úřadu práce ČR, krajských úřadů, MPSV ČR, pracovníci obecních úřadů rozhodujících o dávkách a žadatelé o dotaci. Jedná se o centralizovaný systém, který spravuje více než 10 tis. uživatelských účtů. Svým rozsahem je podobný komplexnímu systému OKcentrum.

Máte zájem o projekt ušitý na míru vašim požadavkům?

Rádi byste si domluvili konzultaci, či potřebujete více informací?
Napište nám na reseni@oksystem.cz nebo vyplňte formulář a my se vám ozveme.


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.